ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace Velká Bíteš

 

Pozvánka na Zastupitelstvo

05. 09. 2020
Dovolujeme si vás pozvat na jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš. Z programu, který naleznete níže, stojí za zmínku zejména volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru.
ČSSD ve Velké Bíteši, vědoma si důležitosti obou výborů, navrhuje do finančního Ing. Ondřeje Macholu  a do kontrolního  Mgr. Dagmar Macholovou.
Ing Ondřej Machola  poslední dva roky ve finančním výboru působil jako předseda. Pod jeho vedením výbor efektivně pracoval, usnesení byla v drtivé většině případů jednomyslná, tedy s usneseními souhlasili i zástupci koaličních stran a k práci výboru nebyly připomínky ani ze strany zastupitelů. Ing Ondřej Machola je zárukou poctivé práce a nestranného posouzení všech projednávaných témat.
Mgr. Dagmar Macholová po celou dobu činnosti v kontrolním výboru pracovala nanejvýš zodpovědně a nestranně. Ani k její práci nebyly ze strany kolegů v kontrolním, výboru či zastupitelů žádné výhrady, naopak aktivní přístup byl pro kontrolní výbor přínosem.
ČSSD ve Velké Bíteši má zájem podílet se na co nejlepším chodu města, snaží se o komunikaci se všemi politickými subjekty, při obsazování výborů sází na zkušenost a odbornost a neváhá podpořit jakéhokoliv kandidáta, který toto bude splňovat. Současně ale dbá na vyváženost a nepřistoupí na diktát koaličních stran.
Vyzýváme všechny: Přijďte se podívat, zda v bítešském zastupitelstvu vítězí zodpovědnost a sázka na odbornost, nebo obyčejné politikaření.
Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš
Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin
Program zasedání:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
4. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
5. Rozpočtová opatření č. 6/2020,7/2020,8/2020 a 9/2020 na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 10/2020 ke schválení
7. Plnění rozpočtu města k 31.08.2020
8. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
9. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 3319, 3237 v k.ú. Velká Bíteš
10. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4602, 1058/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
11. Úplatné nabytí části p.č. 2163 a části p.č. 2165/1 v k.ú. Velká Bíteš
12. Směna části p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš
13. Směna p.č. 3253/1, 3250, 3254/1, 3257/1 v k.ú. Velká Bíteš
14. Směna části p.č. 4657 v k.ú. a obci Velká Bíteš
15. Úplatný převod p.č. 3008/11, 3008/57 v k.ú. Velká Bíteš
16. Úplatný převod id. 83/519 p.č. 1608/4, 1608/5 v k.ú. Březské
17. Úplatný převod p.č. 130/3, p.č. 132/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
18. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
19. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
20. Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš
21. Diskuze
22. Závěr